JUSTIME 鏡子系列 

風格鏡

7806-76-80KG
圓形掛鏡,霧金框
Ø395*25MM
4,240

7806-76-80MA
圓形掛鏡,霧黑
Ø395*25MM
3,030

7806-76-80S1
圓形掛鏡,刷
Ø395*25MM
2,240

7882-76-80CP
圓形掛鏡,鉻色框
Ø588*25MM
2,970

7806-76-80KG
圓形掛鏡,霧金框
Ø588*25MM
9,160

7882-76-80MA
圓形掛鏡,霧黑色框
Ø588*25MM
4,430

7882-76-80S1
圓形掛鏡,刷線框
Ø588*25MM
3,380

7882-78-80KG
圓形掛鏡,霧金框
Ø800*32MM
14,270

7882-78-80MA
圓形掛鏡,霧黑色框
Ø800*32MM
9,020

7882-78-80S1
圓形掛鏡,刷線框
Ø800*32MM
6,400

6841-T1-80CN
掛鏡-鋁框
380x750x11MM
4,084

6841-T3-80CN
旋轉掛鏡-鋁框(短)
380x750x140MM
8,536

6841-T0-80CN
掛鏡-鋁框
380x1100x11MM
5,904

6841-T2-80CN
旋轉掛鏡-鋁框(長)
380x1100x140MM
11,776

6927-M1-8000
LED燈鏡,
100V~240V
730x45xH920MM
13,610

6927-M2-8000
LED燈鏡,
100V~240V
650x45xH830MM
12,370

6927-M3-8000
LED燈鏡,
100V~240V
580x45xH740MM
11,960

6927-M4-8000
LED燈鏡,
100V~240V
480x45xH610MM
10,970

6927-M1-7900
造型鏡-無燈光
730xH920MM
9,650

6927-M2-7900
造型鏡-無燈光
650xH830MM
11,060

6927-M3-7900
造型鏡-無燈光
580xH740MM
10,620

6927-M4-7900
造型鏡-無燈光
480xH610MM
10,970

0802-76-7900
圓形鏡子 510mm
Ø 510x15MM
1,812

0802-M1-7900
圓型鏡子組 700mm
Ø 700x15MM
3,368

6864-76-80CP
圓形鏡子組-450mm
Ø 450x22MM
2,044

6864-76-81CP
圓型鏡子組 550mm
Ø 550x22MM
2,244

0841-E1-7900
橢圓鏡鑽雕蝕刻-2星
2,728

0841-S1-7900
四方鏡/細邊鑽雕蝕刻2,492

0841-S7-7900
正圓鏡鑽雕蝕刻-2星
2,728

0841-S8-7900
正圓鏡鑽雕蝕刻-6星
2,728

0893-76-7900
長方形掛鏡
350x700x12MM
2,676

6818-76-8001
正方形掛鏡 460*460mm
460x15x460MM
2,184

0920-76-4000
橢圓鏡組
380*13*750MM
2,624

0920-77-4000
橢圓鏡組
380*13*1100MM
7,680

<       1       2       3       4      NEXT